Szerezz sok látogatót, Facebook like-olót, Twitter követőt!

Akrosztichonok becenevekre
,

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

CERBERUS

C sodálkozva bámulod még
E lhasaló testedet,
R ám nézel s nem érted
B enned a kín megremeg.
E lvesztetted a csatád,
R ég halott vagy, jól tudod.
U rad hív már, szólít Téged,
S a világot most itt hagyod.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

BLADE

B ármerre jársz is a vidékemen,
L ábnyomod elárul rögvest nekem.
A kárhogy rejted el bűzös szagod,
D élre a tested csak üszkös korom;
E lhullasz gyorsan, mert így akarom.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

NEFILIN

N ekem nem árthat tekinteted, vagy
E mberek vérével felkent hited.
F előlem mondhatod, mi jár neked,
I mhol ma kiontom rút életed s
L áthatod gyengeszín tenvéredet.
I nnen már tovább csak lelked ered,
N ekem csak hús vagy, zsákmány s tetem.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

POWERBLADE

P okolkutyával játszanál, gyenge vérszopó ?
O ly erősnek hiszed magad, mint a vad folyó?
W erewolf vagyok igen, a vérnek farkasa,
E ngem küldtek hozzád, sötétség démona.
R ettegd hát karmaim, agyaram s kardomat
B árhová menekülj, érzem majd szagodat.
L evadászlak téged, mint a vadakat szokás,
A z vagy hisz te is, sorsod csak dögrovás.
D rákói szigorral mérem rád ítéletem:
E zrek gyilkosa ki voltál, most kihűlt tetem.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

KIADO

K önyű préda a mindened, s ijedt gyermek játékszered.
I nyedre való a falat, ha nem küzd csak fél, csak ad.
A zonban most én állok itt, s meginoghat benned a hit.
D idereg már halott véred, s szemembe nézve megérted:
O lykor volt gyenge ütközet, eljött érted a végzeted.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

SHANTU

S ötét az éj de már ébred a hajnal,
H alotti csendben, kezedben karddal.
A jkaid szélérő elrabolt vér csepeg,
N em rabolsz magadnak többé már életet.
T etemed felett még vonyítva fújtat,
U tolsó fénye az elmúló Holdnak

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

HURRICANE

H íven a fajodhoz álnok vagy, vérivó
U ndorral szennyel is barátkozó.
R égóta lapulsz már lesben a fákon,
R égóta már, hogy harcunkat várom.
I tt most az idő, hogy szívedbe marjak,
C salódott tested is utána kaphat,
A kkor már késő lesz te is tudod,
N em lüktet többé már álnok húsod, mert
E lmúlsz most te is, ez végakarat.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

DARKNIGHT

D idergő éjjelen árnyként suhansz
A kármit lépsz is nics már több sansz
R emegve állsz, ha szemembe nézel,
K ívánod halálom mézédes vérrel, de
N eked ma véged a kezem alatt, s
I ngyen töröm meg hatalmadat.
G őgös kis életed sok mást megölt,
H itted, hogy élheted még az időd
T ested most itt fekszik lábam előtt.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

WHYTEANGEL

W hen your heart will in my hand
H eaven's angels looks like pleased.
Y ellow Moonlight shining pride
T hen your death now come to appear.
E ver you killing, ever I have heard
A nd I was furious, and I was dark.
N ever ever kill you people again
G et your fate and mordant pain
E nable to move and enter to hell
L ife will be shinier whitout your smell.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

WOLF MAN

W olfman vagyok, a farkasember,
O lykor farkas vagyok s olykor ember.
L egyőzött vámpírok jelzik az utam
F eltépett torkukból szól a haláldallam.

M enekülhetsz előlem vérszopó módra
A kkor is elkaplak, ez a farkas dolga
N incs könyörület és nincs ennél szebb móka.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

JOHNY 13

J öhetsz meglapulva, orvul támadva rám
O rcádba vág így is majd lángoló aurám.
H átam mögé bújsz de karmom rajtakap,
N incs tovább csend, már csak a harc marad.
Y eah - üvöltve tépem tested rongy húsát,
13 pillanat... neked... ez volt a világ.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

JEANAE

J égben égő vad szemek szikrája,
E llobbanó életed utolsó látványa.
A lant elterülő testek hűs magánya,
N incs több gondolat ellenre, barátra.
A merre csak jár, élőből mind halál,
E mber vagy farkas, préda vagy ma már..

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

VIRGILIUS

V ad kutyák korcsait téptem az éjjel,
I ndultak ellenem karddal és késsel.
R émeknek nevezett ostoba falka,
G erincek törtek el s hulltak a porba.
I mádott kardom is friss vért ivott,
L ycanok végzete ő maga volt.
I ngemen szárad a farkasok vére,
U gattak Holdat, de mi lett a vége ?
S ötét és hideg, halott dögök.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

JANISKA

J övőbe nézve múltat idéz,
A ngyalnak látszó pokoli vész.
N yakamra támad kecses keze,
I nakat szakít a válasz: Nesze!
S ötétben lapulva gonosz halál,
K ihívom fattyaid dögvész madár!
A lkony jő újra, harc és halál.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

STRONG WOLF

S ötét volt, éjjel s hamis hideg,
T etten lert félelem s ragyog szíved.
R áért a pillanat, füst szállt felém, egy
O dvából menesztett vérszopó rém.
N yakamra villant két vékony foga,
G urultam távol, de ő is tova.

W etettem cselt és téptem sebet,
O ldalam bánta a kisebb heget.
L etéptem magamról s roppant nyaka,
F a karó szívébe, s gyerünk haza.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

ARRASAILS

A lkonyat jő már, hűs és fagyos.
R eszkető éj, vértől illatos.
R óvó tekintete az átkozott Holdnak,
A rasznyira Tőlem farkasok dalolnak.
S egít a sötét, és szolgám a szél,
A z ordasok élete óh, mily csekély.
I llan már testem de vág még a kard,
L eölve ordasok, elhal a hang
S vérmocskos bundájuk fekve marad.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

SZKRISSZ

S zánalom s irgalom, hamis szavak.
Z ord idők kószái néma hadak.
K orcsoknak vérétől mocskos karom,
R ámrontott két ordas, ezt dalolom:
I mhol zöld liget volt, most vértől vörös,
S emmiből robbanó két szőrcsomó,
S rajtam volt oldalról, s nyekkent amott.
Z ártam egy vágással, s lett két halott.

- -- ---=oˇOˇo=--- -- -

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ne hagyd szó nélkül!

Magamról

Saját fotó
Jöjj harcos bátran s dicsőn,
Ne félj, fegyverem nem mérgezem,
Vagy jöjj csalárdul s hitszegőn,
De úgy pengémet véreddel szentelem.

Támogatás

Ha megteheted, itt teheted: